• Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy. Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod , Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

www.e-bike48.cz

Lenka Chumlenová 

sídlo: Benátky nad Jizerou - Bratří Bendů 281 - není adresa provozovny

IČO: 74857339 neplátce DPH

+420 774 300 096

         Obchodní podmínky  a  zpracování osobních údajů 

PLATBY

Veškeré platby za zboží či služby přijímáme z provozních důvodů pouze bankovním převodem.

Ob. podmínky  platné od  12.4.2020 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
12.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů, případně je v návodu a popisu zboží uvedeno legislativní omezení jeho používání.
3. Ustanovení uvedená v čl. 13.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.                                                                                                                          

7. Dodání objednaného zboží nebo služby bude v termínu do  14ti pracovních dní s přihlédnutím k možnému opoždění dodavatelů třetích stran , nárok na plnění z prodlení není zákazníkem nárokován.

8. Technické a konstrukční provedení a povahu na zakázku vyrobenému nebo upravenému zboží nebo službě včetně repase a oprav baterií elektrokol  a dodaného zboží ponechává odběratel plně na dodavateli.

a.  Dodavatel  sám zvolí (pokud není vysloveně uvedeno jinak)  povahu a kvalitu a vhodnost zboží použité k provedení zakázky či opravě. 

b. Dodavatel sám zvolí (pokud není vysloveně uvedeno jinak)  povahu konstrukčního provedení a materiálu.

c. Zákazník je  srozuměn  , že technické provedení nemusí odpovídat původnímu provedení u oprav a repase baterií elektrokol.

9. Prodejce / dodavatel nenese zodpovědnost za:

a. zpoždění doručení zboží zaviněné doručovatelem
b. zpoždění doručení zboží zaviněné špatně uvedenou adresou objednavatele
c. poškození zaviněné doručovatelem ; viditelně poškozené zboží (poškozený obal balíku a pod.)                      NEPŘEBÍREJTE!

REKLAMACE

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského/ Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat! Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např.při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u dodavatele. Ve všech případech kdy reklamujete zboží uvádějte i vaše bankovní spojení pro případné vrácení finančního obnosu, vracení složenkou nebo v hotovosti není z provozních důvodů možné.

Přijetí reklamace: reklamované zboží je považováno za přijaté do reklamačního řízení jen pokud spolu s reklamací dodá zákazník kopii dokladu o koupi a písemný popis reklamované závady.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Některé prodávané komponenty nejsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích, to znamená, že je lze používat jen mimo ně. Pokud je bude zákazník používat v rozporu s tímto schválením, činí tak jen a pouze na svoji vlastní odpovědnost. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

REKLAMACE BATERIÍ
a) Akumulátory - Záruka se nevztahuje na pokles kapacity (zkracováním času práce přístroje s baterií), která je způsobena běžným užíváním a záleží od intenzity používání - množství cyklu vybíjení a nabíjení baterie. Záruční lhůta na samotný akumulátor je 24 měsíců, na kapacitu akumulátoru je poskytována záruka 6 měsíců.

b) Akumulátory - Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením (zkrat) nebo nedostatečnou údržbou baterie (zničení úplným vybitím atd.), dále na poškození tekoucí vodou atd.

c) Nabíječky - Záruka 24 měsíců se vztahuje na funkčnost, nikoli opotřebení používáním, např. opotřebení povrchu obalu, přelomení kabelu, atd.

d) Repasované baterie - na tyto baterie je záruka 6 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a platná pouze na námi dodané  vnitřní části      baterie , na elektroniku a ostatní části dodané zákazníkem se záruka nevztahuje.

AKCEPTACE PLATNÉ LEGISLATIVY

Zákazník byl obeznámen s tím, že prodávaní a případně namontované sety a sady pro přestavbu na elektrokolo nejsou určeny pro provoz na pozemních komunikacích.

Poučení dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Zákazník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce

V souvislosti s blížící se účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4.2016, účinného od 25.5.2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES si vás dovolujeme informovat o nových pravidlech ochrany osobních údajů, které jsou zde:

 Poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4.2016, účinného od 25.5.2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Správce údajů:  Lenka Chumlenová , sídlo: Benátky nad Jizerou - Bratří Bendů 281  IČO: 74857339 není neplátce DPH


Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování: Osobní údaje mohou být zpracovány pro účely nabídky zboží anebo služeb a pro účely plnění smlouvy respektive objednávky. V případě uzavření smlouvy budou osobní údaje dále zpracovávány v rozsahu dle zvláštních právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví. Právním titulem zpracování osobních údajů je tak oprávněný zájem správce kontaktovat vás jakožto subjekt údajů za účelem zaslání nabídky. Dále je pak právním titulem zpracování osobních údajů plnění smlouvy respektive objednávky a samozřejmě také právní předpisy v oblasti účetnictví a archivnictví.

Zdroj osobních údajů: Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů v rámci zadání objednávky. Osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy jsou získávány z veřejně přístupných zdrojů - například webových stránek. Z těchto zdrojů získává správce osobní údaje za účelem svého oprávněného zájmu zpracování - zaslání nabídky.

Kategorie údajů, které může správce zpracovávat: Pro účely plnění smlouvy bude správce zpracovávat jméno a příjmení, adresní, identifikační a kontaktní údaje. Pro účely zasílání nabídek bude zpracovávána pouze e-mailová adresa.

Kategorie příjemců osobních údajů: Osobní údaje nebudou v rámci plnění smlouvy poskytnuty třetí osobě. Údaje však mohou být poskytnuty orgánu veřejné moci na základě požadavku vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu, například finančnímu úřadu nebo obchodní inspekci v rámci výkonu kontrolní činnosti.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Osobní údaje budou uloženy u správce po dobu plnění smlouvy a po skončení smlouvy pak po dobu nezbytně vyžadovanou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví. E-mailová adresa pro účely oprávněného zájmu správce - zasílání nabídek - bude zpracovávána po dobu neomezenou, dokud subjekt údajů nevyjádří svůj nesouhlas se zasíláním nabídek nebo dokud nedojde k uplatnění jeho práv popsaných níže, např. k uplatnění práva na výmaz.

Poučení o právech subjektů údajů: Subjekt údajů může požádat správce o přístup k údajům, může žádat jejich opravu nebo výmaz. Subjekt údajů může správce požádat o omezení zpracování osobních údajů, má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a má právo na přenositelnost údajů. Pokud bude zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo souhlas odvolat kdykoli, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Poučení o právu podat stížnost: Subjekt údajů může podat stížnost k dozorovému úřadu - Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí údajů subjektem údajů je smluvním požadavkem. Při neposkytnutí údajů nemůže dojít k uzavření smlouvy.

Správce neprovádí automatizované rozhodování a profilování.

Nákupem zákazník souhlasí a prohlašuje ,že před provedení platby nebo nákupem se s podmínkami srozuměl.


Platné znění informací a podmínek - aktualizace k datu 12.4.2020